Zam├│w przez telefon: +48 576 142 509

Darmowa dostawa od 200 zł

Polityka prywatno┼Ťci

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO LOREMVIT.PL

SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
  5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsza polityka prywatno┼Ťci Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza ┼╝e nie jest ona ┼║r├│d┼éem obowi─ůzk├│w dla Us┼éugobiorc├│w lub Klient├│w Sklepu Internetowego. Polityka prywatno┼Ťci zawiera przede wszystkim zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů, a tak┼╝e informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plik├│w cookies oraz narz─Ödzi analitycznych.

1.2 Administratorem danych osobowych zbieranych za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego jest Farmacia Verde sp. z o.o. sp. k.
z siedzib─ů w Gda┼äsku (adres siedziby i adres do dor─Öcze┼ä: ul. Marii Sk┼éodowskiej – Curie 3, 80-210 Gda┼äsk); wpisan─ů do Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem KRS 0000812534; kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci 10.000,00 z┼é.; NIP: 9571120280; REGON: 384892239 oraz adres poczty elektronicznej: [email protected]. – zwana dalej ÔÇ×AdministratoremÔÇŁ i b─Öd─ůca jednocze┼Ťnie Us┼éugodawc─ů Sklepu Internetowego i Sprzedawc─ů.

1.3 Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane s─ů przez Administratora zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w szczeg├│lno┼Ťci zgodnie z rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) – zwane dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ lub ÔÇ×Rozporz─ůdzenie RODOÔÇŁ. Oficjalny tekst Rozporz─ůdzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4 Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakup├│w jest dobrowolne. Podobnie zwi─ůzane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj─ůcego ze Sklepu Internetowego Us┼éugobiorc─Ö lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze┼╝eniem dw├│ch wyj─ůtk├│w: (1) zawieranie um├│w z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatno┼Ťci danych osobowych niezb─Ödnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem mo┼╝liwo┼Ťci zawarcia tej┼╝e umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i je┼╝eli osoba, kt├│re dane dotycz─ů chce zawrze─ç dan─ů umow─Ö z Administratorem, to jest zobowi─ůzana do podania wymaganych danych. Ka┼╝dorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego; (2) obowi─ůzki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikaj─ůcym z powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa nak┼éadaj─ůcych na Administratora obowi─ůzek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksi─ůg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemo┼╝liwi Administratorowi wykonanie tych┼╝e obowi─ůzk├│w.

1.5 Administrator dok┼éada szczeg├│lnej staranno┼Ťci w celu ochrony interes├│w os├│b, kt├│rych przetwarzane przez niego dane osobowe dotycz─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci jest odpowiedzialny i zapewnia, ┼╝e zbierane przez niego dane s─ů: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel├│w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel├│w, w jakich s─ů przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö os├│b, kt├│rych dotycz─ů, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w spos├│b zapewniaj─ůcy odpowiednie bezpiecze┼ästwo danych osobowych, w tym ochron─Ö przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkow─ů utrat─ů, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomoc─ů odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych lub organizacyjnych.

1.6 Uwzgl─Ödniaj─ůc charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno┼Ťci os├│b fizycznych o r├│┼╝nym prawdopodobie┼ästwie i wadze zagro┼╝enia, Administrator wdra┼╝a odpowiednie ┼Ťrodki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywa┼éo si─Ö zgodnie z niniejszym rozporz─ůdzeniem i aby m├│c to wykaza─ç. ┼Ürodki te s─ů w razie potrzeby poddawane przegl─ůdom i uaktualniane. Administrator stosuje ┼Ťrodki techniczne zapobiegaj─ůce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy┼éanych drog─ů elektroniczn─ů.

1.7 Wszelkie s┼éowa, wyra┼╝enia i akronimy wyst─Öpuj─ůce w niniejszej polityce prywatno┼Ťci i rozpoczynaj─ůce si─Ö du┼╝─ů liter─ů (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Us┼éuga Elektroniczna) nale┼╝y rozumie─ç zgodnie z ich definicj─ů zawart─ů w Regulaminie Sklepu Internetowego dost─Öpnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

2.1 Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy ÔÇô i w takim zakresie, w jakim ÔÇô spe┼éniony jest co najmniej jeden z poni┼╝szych warunk├│w: (1) osoba, kt├│rej dane dotycz─ů wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub wi─Ökszej liczbie okre┼Ťlonych cel├│w; (2) przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania umowy, kt├│rej stron─ů jest osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezb─Ödne do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezb─Ödne do cel├│w wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interes├│w realizowanych przez Administratora lub przez stron─Ö trzeci─ů, z wyj─ůtkiem sytuacji, w kt├│rych nadrz─Ödny charakter wobec tych interes├│w maj─ů interesy lub podstawowe prawa i wolno┼Ťci osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, wymagaj─ůce ochrony danych osobowych, w szczeg├│lno┼Ťci gdy osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, jest dzieckiem.

2.2 Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga ka┼╝dorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatno┼Ťci. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Us┼éugobiorc├│w i Klient├│w Sklepu Internetowego przez Administratora s─ů wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatno┼Ťci ÔÇô w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.1 Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym lub przez Administratora.

3.2 Administrator mo┼╝e przetwarza─ç dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego w nast─Öpuj─ůcych celach, na podstawach oraz w okresach wskazanych w poni┼╝szej tabeli:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej lub podj─Öcie dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, przed zawarciem w/w um├│w

Artyku┼é 6 ust. 1 lit. b) Rozporz─ůdzenia RODO (wykonanie umowy) ÔÇô przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania umowy, kt├│rej stron─ů jest osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, przed zawarciem umowy

Dane s─ů przechowywane przez okres niezb─Ödny do wykonania, rozwi─ůzania lub wyga┼Ťni─Öcia w inny spos├│b zawartej Umowy Sprzeda┼╝y lub umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej.

Marketing bezpo┼Ťredni

Artyku┼é 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) ÔÇô przetwarzanie jest niezb─Ödne do cel├│w wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interes├│w Administratora ÔÇô polegaj─ůcych na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz d─ů┼╝eniu do sprzeda┼╝y Produkt├│w

Dane s─ů przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez okres przedawnienia roszcze┼ä Administratora w stosunku do osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, z tytu┼éu prowadzonej przez Administratora dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Okres przedawnienia okre┼Ťlaj─ů przepisy prawa, w szczeg├│lno┼Ťci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze┼ä zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzeda┼╝y dwa lata).

Administrator nie mo┼╝e przetwarza─ç danych w celu marketingu bezpo┼Ťredniego w przypadku wyra┼╝enia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osob─Ö, kt├│rej dane dotycz─ů.

Marketing

Artyku┼é 6 ust. 1 lit. a) Rozporz─ůdzenia RODO (zgoda) ÔÇô osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora

Dane przechowywane s─ů do momentu wycofania zgody przez osob─Ö, kt├│rej dane dotycz─ů na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Wyra┼╝enie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzeda┼╝y

Artyku┼é 6 ust. 1 lit. a) Rozporz─ůdzenia RODO ÔÇô osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, wyrazi┼éa zgod─Ö na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyra┼╝enia opinii

Dane przechowywane s─ů do momentu wycofania zgody przez osob─Ö, kt├│rej dane dotycz─ů na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksi─ůg rachunkowych

Artyku┼é 6 ust. 1 lit. c) Rozporz─ůdzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowo┼Ťci tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) ÔÇô przetwarzanie jest niezb─Ödne do wype┼énienia obowi─ůzku prawnego ci─ů┼╝─ůcego na Administratorze

Dane s─ů przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazuj─ůcymi Administratorowi przechowywanie ksi─ůg rachunkowych (5 lat, licz─ůc od pocz─ůtku roku nast─Öpuj─ůcego po roku obrotowym, kt├│rego dane dotycz─ů).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszcze┼ä jakie mo┼╝e podnosi─ç Administrator lub jakie mog─ů by─ç podnoszone wobec Administratora

Artyku┼é 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) ÔÇô przetwarzanie jest niezb─Ödne do cel├│w wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interes├│w Administratora ÔÇô polegaj─ůcych na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszcze┼ä, jakie mo┼╝e podnosi─ç Administrator lub jakie mog─ů by─ç podnoszone wobec Administratora

Dane s─ů przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez okres przedawnienia roszcze┼ä jakie mog─ů by─ç podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze┼ä wobec Administratora wynosi sze┼Ť─ç lat).

Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawid┼éowego dzia┼éania Artyku┼é 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) ÔÇô przetwarzanie jest niezb─Ödne do cel├│w wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interes├│w Administratora ÔÇô polegaj─ůcych na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego Dane s─ů przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez okres przedawnienia roszcze┼ä Administratora w stosunku do osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, z tytu┼éu prowadzonej przez Administratora dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Okres przedawnienia okre┼Ťlaj─ů przepisy prawa, w szczeg├│lno┼Ťci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze┼ä zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzeda┼╝y dwa lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie Internetowym Artyku┼é 6 ust. 1 lit. f) Rozporz─ůdzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) ÔÇô przetwarzanie jest niezb─Ödne do cel├│w wynikaj─ůcych z prawnie uzasadnionych interes├│w Administratora ÔÇô polegaj─ůcych na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwi─Ökszenia sprzeda┼╝y Produkt├│w Dane s─ů przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ przez okres przedawnienia roszcze┼ä Administratora w stosunku do osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, z tytu┼éu prowadzonej przez Administratora dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej. Okres przedawnienia okre┼Ťlaj─ů przepisy prawa, w szczeg├│lno┼Ťci Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszcze┼ä zwi─ůzanych z prowadzeniem dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzeda┼╝y dwa lata).

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1 Dla prawid┼éowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Um├│w Sprzeda┼╝y konieczne jest korzystanie przez Administratora z us┼éug podmiot├│w zewn─Ötrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obs┼éuguj─ůcy p┼éatno┼Ťci). Administrator korzysta wy┼é─ůcznie z us┼éug takich podmiot├│w przetwarzaj─ůcych, kt├│rzy zapewniaj─ů wystarczaj─ůce gwarancje wdro┼╝enia odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spe┼énia┼éo wymogi Rozporz─ůdzenia RODO i chroni┼éo prawa os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů.

4.2 Dane osobowe mog─ů by─ç przekazywane przez Administratora do pa┼ästwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, ┼╝e w takim przypadku odbywa─ç si─Ö to b─Ödzie w stosunku do pa┼ästwa zapewniaj─ůcego odpowiedni stopie┼ä ochrony ÔÇô zgodny z Rozporz─ůdzeniem RODO, a osoba kt├│rej dane dotycz─ů ma mo┼╝liwo┼Ť─ç uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz─ů polityk─ů prywatno┼Ťci.

4.3 Dane osobowe Us┼éugobiorc├│w i Klient├│w Sklepu Internetowego mog─ů by─ç przekazywane nast─Öpuj─ůcym odbiorcom lub kategoriom odbiorc├│w:

4.4 przewo┼║nicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, kt├│ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesy┼ék─ů pocztow─ů lub przesy┼ék─ů kuriersk─ů, Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo┼║nikowi, spedytorowi lub po┼Ťrednikowi realizuj─ůcemu przesy┼éki na zlecenie Administratora w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

4.5 podmioty obs┼éuguj─ůce p┼éatno┼Ťci elektroniczne lub kart─ů p┼éatnicz─ů – w przypadku Klienta, kt├│ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p┼éatno┼Ťci elektronicznych lub kart─ů p┼éatnicz─ů Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obs┼éuguj─ůcemu powy┼╝sze p┼éatno┼Ťci w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezb─Ödnym do obs┼éugi p┼éatno┼Ťci realizowanej przez Klienta.

4.6 dostawcy us┼éug zaopatruj─ůcy Administratora w rozwi─ůzania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umo┼╝liwiaj─ůce Administratorowi prowadzenie dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i ┼Ťwiadczonych za jego po┼Ťrednictwem Us┼éug Elektronicznych (w szczeg├│lno┼Ťci dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarz─ůdzania firm─ů i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia┼éaj─ůcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz─ů polityk─ů prywatno┼Ťci.

4.7 dostawcy us┼éug ksi─Ögowych, prawnych i doradczych zapewniaj─ůcy Administratorowi wsparcie ksi─Ögowe, prawne lub doradcze (w szczeg├│lno┼Ťci biuro ksi─Ögowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udost─Öpnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy dzia┼éaj─ůcemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezb─Ödnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejsz─ů polityk─ů prywatno┼Ťci.

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

5.1 Rozporz─ůdzenie RODO nak┼éada na Administratora obowi─ůzek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o kt├│rym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporz─ůdzenia RODO, oraz ÔÇô przynajmniej w tych przypadkach ÔÇô istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a tak┼╝e o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, kt├│rej dane dotycz─ů. Maj─ůc to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatno┼Ťci informacje dotycz─ůce mo┼╝liwego profilowania.

5.2 Administrator mo┼╝e korzysta─ç w Sklepie Internetowym z profilowania do cel├│w marketingu bezpo┼Ťredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotycz─ů zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y, czy te┼╝ mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z Us┼éug Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym mo┼╝e by─ç np. przyznanie danej osobie rabatu, przes┼éanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedoko┼äczonych zakupach, przes┼éanie propozycji Produktu, kt├│ry mo┼╝e odpowiada─ç zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub te┼╝ zaproponowanie lepszych warunk├│w w por├│wnaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzj─Ö, czy b─Ödzie chcia┼éa skorzysta─ç z otrzymanego w ten spos├│b rabatu, czy te┼╝ lepszych warunk├│w i dokona─ç zakupu w Sklepie Internetowym.

5.3 Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przegl─ůdanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy te┼╝ poprzez analiz─Ö dotychczasowej historii dokonanych zakup├│w w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby m├│c jej nast─Öpnie przes┼éa─ç np. kod rabatowy.

5.4 Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo do tego, by nie podlega─ç decyzji, kt├│ra opiera si─Ö wy┼é─ůcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywo┼éuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny spos├│b istotnie na ni─ů wp┼éywa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

6.1 Prawo dost─Öpu, sprostowania, ograniczenia, usuni─Öcia lub przenoszenia – osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo ┼╝─ůdania od Administratora dost─Öpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni─Öcia (ÔÇ×prawo do bycia zapomnianymÔÇŁ) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak┼╝e ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczeg├│┼éowe warunki wykonywania wskazanych wy┼╝ej praw wskazane s─ů w art. 15-21 Rozporz─ůdzenia RODO.

6.2 Prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie ÔÇô osoba, kt├│rej dane przetwarzane s─ů przez Administratora na podstawie wyra┼╝onej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporz─ůdzenia RODO), to ma ona prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.

6.3 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ÔÇô osoba, kt├│rej dane przetwarzane s─ů przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w spos├│b i trybie okre┼Ťlonym w przepisach Rozporz─ůdzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczeg├│lno┼Ťci ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych.

6.4 Prawo do sprzeciwu – osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo w dowolnym momencie wnie┼Ť─ç sprzeciw ÔÇô z przyczyn zwi─ůzanych z jej szczeg├│ln─ů sytuacj─ů ÔÇô wobec przetwarzania dotycz─ůcych jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepis├│w. Administratorowi w takim przypadku nie wolno ju┼╝ przetwarza─ç tych danych osobowych, chyba ┼╝e wyka┼╝e on istnienie wa┼╝nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz─Ödnych wobec interes├│w, praw i wolno┼Ťci osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä.

6.5 Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpo┼Ťredniego – je┼╝eli dane osobowe s─ů przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo┼Ťredniego, osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo w dowolnym momencie wnie┼Ť─ç sprzeciw wobec przetwarzania dotycz─ůcych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi─ůzane z takim marketingiem bezpo┼Ťrednim.

6.6 W celu realizacji uprawnie┼ä, o kt├│rych mowa w niniejszym punkcie polityki prywatno┼Ťci mo┼╝na kontaktowa─ç si─Ö z Administratorem poprzez przes┼éanie stosownej wiadomo┼Ťci pisemnie lub poczt─ů elektroniczn─ů na adres Administratora wskazany na wst─Öpie polityki prywatno┼Ťci lub korzystaj─ůc z formularza kontaktowego dost─Öpnego na stronie Sklepu Internetowego.

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM I ANALITYKA

7.1 Pliki Cookies (ciasteczka) s─ů to niewielkie informacje tekstowe w postaci plik├│w tekstowych, wysy┼éane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzaj─ůcej stron─Ö Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te┼╝ na karcie pami─Öci smartfonu ÔÇô w zale┼╝no┼Ťci z jakiego urz─ůdzenia korzysta odwiedzaj─ůcy nasz Sklep Internetowy). Szczeg├│┼éowe informacje dot. plik├│w Cookies, a tak┼╝e histori─Ö ich powstania mo┼╝na znale┼║─ç m. in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2 Pliki Cookies, kt├│re mog─ů by─ç wysy┼éane przez stron─Ö Sklepu Internetowego mo┼╝na podzieli─ç na r├│┼╝ne rodzaje, wed┼éug nast─Öpuj─ůcych kryteri├│w:

Ze wzgl─Ödu na ich dostawc─Ö:

1) własne (tworzone przez stronę Sklepu Internetowego Administratora) oraz

2) nale┼╝─ůce do os├│b/podmiot├│w trzecich (innych ni┼╝ Administrator)

Ze wzgl─Ödu na ich okres przechowywania na urz─ůdzeniu osoby odwiedzaj─ůcej stron─Ö Sklepu Internetowego:

1) sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania si─Ö ze Sklepu Internetowego lub wy┼é─ůczenia przegl─ůdarki internetowej) oraz

2) sta┼ée (przechowywane przez okre┼Ťlony czas, zdefiniowany przez parametry ka┼╝dego pliku lub do czasu r─Öcznego usuni─Öcia)

Ze wzgl─Ödu na cel ich stosowania:

1) niezb─Ödne (umo┼╝liwiaj─ůce prawid┼éowe funkcjonowanie strony Sklepu Internetowego),

2) funkcjonalne/preferencyjne (umo┼╝liwiaj─ůce dostosowanie strony Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzaj─ůcej stron─Ö),

3) analityczne i wydajno┼Ťciowe (gromadz─ůce informacje o sposobie korzystania ze strony Sklepu Internetowego),

4) marketingowe, reklamowe i spo┼éeczno┼Ťciowe (zbieraj─ůce informacje o osobie odwiedzaj─ůcej stron─Ö Sklepu Internetowego w celu wy┼Ťwietlania tej osobie reklam, ich personalizacji, mierzeniu skuteczno┼Ťci i prowadzenia innych dzia┼éa┼ä marketingowych w tym r├│wnie┼╝ na stronach internetowych odr─Öbnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale spo┼éeczno┼Ťciowe albo inne strony nale┼╝─ůce do tych samych sieci reklamowych co Sklep Internetowy)

7.3 Administrator mo┼╝e przetwarza─ç dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzaj─ůcych ze strony Sklepu Internetowego w nast─Öpuj─ůcych konkretnych celach:

Cele stosowanie plików Cookies w Sklepie Internetowym Administratora zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki Cookies niezbędne)
zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia (pliki Cookies niezbędne lub/i funkcjonalne/preferencyjne)
dostosowywania zawarto┼Ťci strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Us┼éugobiorcy (np. dotycz─ůcych kolor├│w, rozmiaru czcionki, uk┼éadu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego (pliki Cookies funkcjonalne/preferencyjne)
prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj─ůcych spos├│b korzystania ze strony Sklepu Internetowego (pliki Cookies analityczne i wydajno┼Ťciowe)
wy┼Ťwietlania i renderowania reklam, ograniczania liczby wy┼Ťwietle┼ä reklam oraz ignorowania reklam, kt├│rych Us┼éugobiorca nie chce ogl─ůda─ç, mierzenia skuteczno┼Ťci reklam, a tak┼╝e personalizacji reklam, to jest badania cech zachowania os├│b odwiedzaj─ůcych Sklep Internetowy poprzez anonimow─ů analiz─Ö ich dzia┼éa┼ä (np. powtarzaj─ůce si─Ö wizyty na okre┼Ťlonych stronach, s┼éowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowa┼ä, tak┼╝e wtedy kiedy odwiedzaj─ů oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebooka, tj. Meta Platforms Ireland Ltd. (pliki Cookies marketingowe, reklamowe i spo┼éeczno┼Ťciowe)

7.4 Sprawdzenie w najpopularniejszych przegl─ůdarkach internetowych, jakie pliki Cookies (w tym okres funkcjonowania plik├│w Cookies oraz ich dostawca) s─ů wysy┼éane w danej chwili przez stron─Ö Sklepu Internetowego jest mo┼╝liwe w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:

W przegl─ůdarce Chrome:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk─Ö k┼é├│dki po lewej stronie, (2) przejd┼║ do zak┼éadki ÔÇ×Pliki cookieÔÇŁ.

W przegl─ůdarce Firefox:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk─Ö tarczy po lewej stronie, (2) przejd┼║ do zak┼éadki ÔÇ×DopuszczoneÔÇŁ lub ÔÇ×ZablokowaneÔÇŁ, (3) kliknij pole ÔÇ×Ciasteczka ┼Ťledz─ůce mi─Ödzy witrynamiÔÇŁ, ÔÇ×Elementy ┼Ťledz─ůce serwis├│w spo┼éeczno┼ŤciowychÔÇŁ lub ÔÇ×Tre┼Ťci z elementami ┼Ťledz─ůcymiÔÇŁ

W przegl─ůdarce Internet Explorer:
(1) kliknij menu ÔÇ×Narz─ÖdziaÔÇŁ, (2) przejd┼║ do zak┼éadki ÔÇ×Opcje internetoweÔÇŁ, (3) przejd┼║ do zak┼éadki ÔÇ×Og├│lneÔÇŁ, (4) przejd┼║ do zak┼éadki ÔÇ×UstawieniaÔÇŁ, (5) kliknij pole ÔÇ×Wy┼Ťwietl plikiÔÇŁ

W przegl─ůdarce Opera:
(1) w pasku adresu kliknij w ikonk─Ö k┼é├│dki po lewej stronie, (2) przejd┼║ do zak┼éadki ÔÇ×Pliki cookieÔÇŁ.

w przegl─ůdarce Safari:
(1) kliknij menu ÔÇ×PreferencjeÔÇŁ, (2) przejd┼║ do zak┼éadki ÔÇ×Prywatno┼Ť─çÔÇŁ, (3) kliknij w pole ÔÇ×Zarz─ůdzaj danymi witrynÔÇŁ

Niezale┼╝nie od przegl─ůdarki, za pomoc─ů narz─Ödzi dost─Öpnych np. na stronie: https://www.cookiemetrix.com/ lub: https://www.cookie-checker.com/

7.5 Standardowo wi─Ökszo┼Ť─ç przegl─ůdarek internetowych dost─Öpnych na rynku domy┼Ťlnie akceptuje zapisywanie plik├│w Cookies. Ka┼╝dy ma mo┼╝liwo┼Ť─ç okre┼Ťlenia warunk├│w korzystania z plik├│w Cookies za pomoc─ů ustawie┼ä w┼éasnej przegl─ůdarki internetowej. Oznacza to, ┼╝e mo┼╝na np. cz─Ö┼Ťciowo ograniczy─ç (np. czasowo) lub ca┼ékowicie wy┼é─ůczy─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç zapisywania plik├│w Cookies ÔÇô w tym ostatnim wypadku jednak mo┼╝e to mie─ç wp┼éyw na niekt├│re funkcjonalno┼Ťci Sklepu Internetowego (przyk┼éadowo niemo┼╝liwym mo┼╝e okaza─ç si─Ö przej┼Ťcie ┼Ťcie┼╝ki Zam├│wienia poprzez Formularz Zam├│wienia z uwagi na niezapami─Ötywanie Produkt├│w w koszyku podczas kolejnych krok├│w sk┼éadania Zam├│wienia).

7.6 Ustawienia przegl─ůdarki internetowej w zakresie plik├│w Cookies s─ů istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plik├│w Cookies przez nasz Sklep Internetowy ÔÇô zgodnie z przepisami taka zgoda mo┼╝e by─ç r├│wnie┼╝ wyra┼╝ona poprzez ustawienia przegl─ůdarki internetowej. Szczeg├│┼éowe informacje na temat zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych plik├│w Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl─ůdarkach internetowych dost─Öpne s─ů w dziale pomocy przegl─ůdarki internetowej oraz na poni┼╝szych stronach (wystarczy klikn─ů─ç w dany link):

7.7 Administrator mo┼╝e korzysta─ç w Sklepie Internetowym z us┼éug Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firm─Ö Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Us┼éugi te pomagaj─ů Administratorowi analizowa─ç ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane s─ů w ramach powy┼╝szych us┼éug w spos├│b zanonimizowany (s─ů to tzw. dane eksploatacyjne, kt├│re uniemo┼╝liwiaj─ů identyfikacj─Ö osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te maj─ů charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawieraj─ů cech identyfikuj─ůcych (danych osobowych) osoby odwiedzaj─ůce stron─Ö Sklepu Internetowego. Administrator korzystaj─ůc z powy┼╝szych us┼éug w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak ┼║r├│d┼éa i medium pozyskania odwiedzj─ůcych Sklep Internetowy oraz spos├│b ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urz─ůdze┼ä i przegl─ůdarek z kt├│rych odwiedzaj─ů stron─Ö, IP oraz domen─Ö, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, p┼ée─ç) i zainteresowania.

7.8 Mo┼╝liwe jest zablokowanie w ┼éatwy spos├│b przez dan─ů osob─Ö udost─Öpniania Google Analytics informacji o jej aktywno┼Ťci na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu mo┼╝na zainstalowa─ç dodatek do przegl─ůdarki udost─Öpniany przez firm─Ö Google Inc. dost─Öpny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

7.9 W zwi─ůzku z mo┼╝liwo┼Ťci─ů korzystania przez Administratora w Sklepie Internetowym z us┼éug reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google Ireland Ltd., Administrator wskazuje, ┼╝e pe┼éna informacja o zasadach przetwarzania danych os├│b odwiedzaj─ůcych Sklep Internetowy (w tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google Ireland Ltd. znajduje si─Ö w polityce prywatno┼Ťci us┼éug Google dost─Öpnej pod adresem internetowym: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

7.10 Administrator mo┼╝e korzysta─ç w Sklepie Internetowym z us┼éugi Piksel Facebooka dostarczanej przez firm─Ö Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Us┼éuga ta pomaga Administratorowi mierzy─ç skuteczno┼Ť─ç reklam oraz dowiadywa─ç si─Ö, jakie dzia┼éania podejmuj─ů odwiedzaj─ůcy sklep internetowy, a tak┼╝e wy┼Ťwietla─ç tym osobom dopasowane reklamy. Szczeg├│┼éowe informacje o dzia┼éaniu Piksela Facebooka mo┼╝esz znale┼║─ç pod nast─Öpuj─ůcym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

7.11 Zarz─ůdzanie dzia┼éaniem Piksela Facebooka jest mo┼╝liwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

7.12 Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczaj─ů informacje w formie plik├│w cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urz─ůdzeniu ko┼äcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskuj─ů do nich dost─Öp. To nasi zaufani partnerzy z kt├│rymi stale wsp├│┼épracujemy, aby dostosowa─ç do Twoich potrzeb i zainteresowa┼ä reklamy na naszych i ich stronach, a tak┼╝e us┼éugi, kt├│re dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem s─ů podmioty z grupy kapita┼éowej Wirtualnej Polski. Szczeg├│┼éowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych przez Wirtualn─ů Polsk─Ö znajduj─ů si─Ö w polityce prywatno┼Ťci Wirtualnej Polski.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Sklep Internetowy mo┼╝e zawiera─ç odno┼Ťniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przej┼Ťciu na inne strony, zapozna─ç si─Ö z polityk─ů prywatno┼Ťci tam ustalon─ů. Niniejsza polityka prywatno┼Ťci dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

┬ę LoremVit.pl
Wszelkie prawa zastrze┼╝one!